GOSCAM又上深圳知名品牌榜啦!!!
发布日期:
2022-08-30

浏览次数:

      深圳知名品牌评价委员会第二十五次全体会议每三年进行一次复审的第十九届申报复审深圳知名品牌进行了认真审核,确定深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司所持有的“GOSCAM”品牌为连续三次通过复审的“深圳知名品牌”。


                                                                                                                            ———— 深圳知名品牌评价委员会


GOSCAM又上深圳知名品牌榜啦!!!

GOSCAM又上深圳知名品牌榜啦!!!

GOSCAM又上深圳知名品牌榜啦!!!